Informator   Informacje ogólne

Kto może zostać obsłużony poza kolejnością w aptece?

Prawo do obsługi w aptece poza kolejnością przysługuje osobom, które posiadają tytuł:

 • Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 • Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidom wojennym i wojskowym,
 • Kombatantom.

Przywileje te wynikają z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (źródło http://www.nfz-wroclaw.pl)

Kiedy można zwrócić leki do apteki?

Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.

Zgodnie z Art. 96 Ustawy Prawa Farmaceutycznego z dnia 06.09.2001

Jakie są terminy realizacji recept?

 • Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia lub od daty realizacji "od dnia",
 • termin realizacji recepty na antybiotyki stosowane wewnętnie i parenteralnie (dożylnie, dostawowo) nie może przekraczać 7 dni od daty jej wystawienia. (pozostałe recepty na na antybiotyki 30 dni),
 • termin realizacji recepty (zapotrzebowania) na produkty lecznicze z zagranicy w ramach importu docelowego nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia,
 • termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzanie dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia,
 • termin realizacji recepty to jednocześnie termin ważności recepty, do której został wystawiony (odpis nie jest przedłużeniem ważności recepty).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.03.2012r. w sprawie recept lekarskich.

Uprawnienia dodatkowe Pacjentów

 • Inwalida wojenny - książeczka inwalidy wojennego-wojskowego wystawiona przez ZUS: zielona, twarda oprawa, oznaczenie przy numerze renty WZIW.
 • Osoba represjonowana - legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez ZUS: brązowa, twarda oprawa, oznaczenie przy numerze renty OZIW.
 • Wdowa lub wdowiec po zmarłym inwalidzie wojennym - uprawniona do renty rodzinnej legitymacja rencisty (emeryta) wystawiona przez ZUS, oznaczenie przy numerze renty WZR lub zaświadczenie ZUS.
 • Wdowa lub wdowiec po zmarłej osobie represjonowanej - uprawniona do renty rodzinnej legitymacja rencisty (emeryta) wystwiona przez ZUS, oznaczenie przy numerze renty OZR lub zaświadczenie ZUS..
 • Małżonkowie pozostający na wyłącznym utrzymaniu inwalidy wojennego lub osoby represjonowanej:
  • imienna decyzja wydana przez NFZ lub książka inwalidy wojennego lub legitymacja osoby represjonowanej współmałżonka,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieuzyskaniu dochodów podlegających opodatkowaniu,
  • odpis z aktu stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa.
 • Inwalidzi wojskowi - kod uprawnień IW
  • dokumentem potwierdzający uprawnienia jest zielona książeczka inwalidy wojennego-wojskowego, wzór (Dz. U. Nr 158 poz 1653)
  • uprawnienia cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych potwierdza brązowa legitymacja wg wzoru (Dz. U. nr 24 poz 153)
 • Zasłużeni dawcy krwi - kod uprawnień ZK
  • dokument potwierdzającym uprawnienia jest "Legitymacja Załużonego Honorowego Dawcy Krwi" wg wzoru (Dz. U nr 180 poz. 1324) koloru czerwonego ze złotymi literami oraz legitymacja Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu koloru granatowego.
  • dokumentem potwierdzającym uprawnienia zasłużonego dawcy przeszczepu jest niebieska legitymacja z orłem w koronie na okładce (Dz. U. nr 168 poz 1043)

Zasady sprowadzania leku drogą importu docelowego

Szczegółowy sposób przeprowadzania importu docelowgo reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012r w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych do ratpwania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego jest:

 • zapotrzebowanie szpitala (druk część A), albo
 • zapotrzebowanie lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem (druk część A)

Nie dopuszcza się do obrotu (bez konieczności uzyskania pozwolenia) produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy, w odniesieniu do których:

 • Minister Zdrowia wydał decyzję o odmowie wydania pozwolenia, odmowie przedłużenia okresu ważności pozwolenia;
 • Zawierających tę samą lub te same substancje czynne, tę samą dawkę i postać, co produkty lecznicze, które otrzymały pozwolenie.

Podstawą rozpoczęcia procedury sprowadzania leku z zagranicy jest decyzja lekarza prowadzącego terapię, a leczenie jest prowadzone na jego odpowiedzialność.

Część A – Wniosek wypełnia lekarz prowadzący leczenie na własną odpowiedzialność. Konieczność zastosowania produktu leczniczego niedopuszczonego do obrotu musi być potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego bądź krajowego ds. danej dziedziny medycyny ( Zapotrzebowanie wystawione przez szpital podpisuje również kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital lub osoba przez niego upoważniona).

Zapotrzebowanie w ciągu 60 dni licząc od dnia wystawienia należy skierować (osobiście lub listem poleconym)  do Ministra Właściwego do Spraw Zdrowia.

Część B – wypełnia Minister Właściwy do Spraw Zdrowia, w przeciągu 21 dni wydaje zgodę (lub odmowę) na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego  dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta, bez konieczności uzyskania pozwolenia. Potwierdzona decyzja zwracana jest pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, w przypadku lecznictwa zamkniętego- szpitalowi.

Zapotrzebowanie traci ważność, jeżeli w terminie 60 dni od dnia wydania zgody, nie zostanie ono skierowane do hurtowni farmaceutycznej za pośrednictwem szpitala lub apteki.

Część C – wypełnia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent może uzyskać refundację kosztów terapii lekiem sprowadzonym w ramach importu docelowego. W tym celu składa w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia wypełnione oraz potwierdzone przez Ministra Zdrowia części A i B wniosku razem następującymi dokumentami: podanie o refundację leku z uzasadnieniem, kserokopię zaświadczenia o ubezpieczeniu, zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie.

Jeśli pacjent występuje o refundację leku sprowadzanego z zagranicy i w terminie 30 dniu od dnia potwierdzenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia albo odmowy tego potwierdzenia, nie skieruje druku zapotrzebowania za pośrednictwem apteki ogólnodostępnej do hurtowni farmaceutycznej, to zapotrzebowanie traci ważność.

Recepta na leki z importu docelowego ważna jest 120 dni i może być na nim przepisana ilość produktu leczniczego na trzymiesięczną kurację.

 

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Salus International Sp. z o.o.

Zasady realizacji wniosków na środki pomocniczne, np. pieluchomajtki, wkłady anatomiczne

W celu wydania refundowanych środków pomocniczych (np. pieluchomajtek) pacjent musi posiadać:

 • Zlecenie na zapotrzebowanie wystawione przez lekarza
 • Kartę zaopatrzenia na środki pomocnicze wystawioną przez NFZ na okres jednego roku, podbitą przez lekarza na dany okres wydania środków pomocniczych.

Prawidłowo wypołnione zlecenie musi zawierać:

 • pieczątkę i podpis osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia,
 • pieczątkę świadczeniodawcy (szpital, przychodnia),
 • aktualny numer umowy z NFZ,
 • rodzaj oraz ilość środków pomocniczych,
 • kod choroby oraz kod środka pomocniczego,
 • okres, którego dotyczy zapotrzebowanie w środki pomocnicze,
 • datę wystawienia.

Lekarz może wystawić zlecenie na jeden, dwa lub trzy miesiące. (odpowiednio 60, 120, lub 180 sztuk środka pomocniczego).

Zlecenie jest ważne do 30 dni od daty wystawienia!

Informacje ogólne

Kto może zostać obsłużony poza kolejnością w aptece?

Prawo do obsługi w aptece poza kolejnością przysługuje osobom, które posiadają tytuł:

 • Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 • Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidom wojennym i wojskowym,
 • Kombatantom.

Przywileje te wynikają z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (źródło http://www.nfz-wroclaw.pl)

Kiedy można zwrócić leki do apteki?

Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.

Zgodnie z Art. 96 Ustawy Prawa Farmaceutycznego z dnia 06.09.2001

Jakie są terminy realizacji recept?

 • Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia lub od daty realizacji "od dnia",
 • termin realizacji recepty na antybiotyki stosowane wewnętnie i parenteralnie (dożylnie, dostawowo) nie może przekraczać 7 dni od daty jej wystawienia. (pozostałe recepty na na antybiotyki 30 dni),
 • termin realizacji recepty (zapotrzebowania) na produkty lecznicze z zagranicy w ramach importu docelowego nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia,
 • termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzanie dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia,
 • termin realizacji recepty to jednocześnie termin ważności recepty, do której został wystawiony (odpis nie jest przedłużeniem ważności recepty).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.03.2012r. w sprawie recept lekarskich.

Uprawnienia dodatkowe Pacjentów

 • Inwalida wojenny - książeczka inwalidy wojennego-wojskowego wystawiona przez ZUS: zielona, twarda oprawa, oznaczenie przy numerze renty WZIW.
 • Osoba represjonowana - legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez ZUS: brązowa, twarda oprawa, oznaczenie przy numerze renty OZIW.
 • Wdowa lub wdowiec po zmarłym inwalidzie wojennym - uprawniona do renty rodzinnej legitymacja rencisty (emeryta) wystawiona przez ZUS, oznaczenie przy numerze renty WZR lub zaświadczenie ZUS.
 • Wdowa lub wdowiec po zmarłej osobie represjonowanej - uprawniona do renty rodzinnej legitymacja rencisty (emeryta) wystwiona przez ZUS, oznaczenie przy numerze renty OZR lub zaświadczenie ZUS..
 • Małżonkowie pozostający na wyłącznym utrzymaniu inwalidy wojennego lub osoby represjonowanej:
  • imienna decyzja wydana przez NFZ lub książka inwalidy wojennego lub legitymacja osoby represjonowanej współmałżonka,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieuzyskaniu dochodów podlegających opodatkowaniu,
  • odpis z aktu stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa.
 • Inwalidzi wojskowi - kod uprawnień IW
  • dokumentem potwierdzający uprawnienia jest zielona książeczka inwalidy wojennego-wojskowego, wzór (Dz. U. Nr 158 poz 1653)
  • uprawnienia cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych potwierdza brązowa legitymacja wg wzoru (Dz. U. nr 24 poz 153)
 • Zasłużeni dawcy krwi - kod uprawnień ZK
  • dokument potwierdzającym uprawnienia jest "Legitymacja Załużonego Honorowego Dawcy Krwi" wg wzoru (Dz. U nr 180 poz. 1324) koloru czerwonego ze złotymi literami oraz legitymacja Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu koloru granatowego.
  • dokumentem potwierdzającym uprawnienia zasłużonego dawcy przeszczepu jest niebieska legitymacja z orłem w koronie na okładce (Dz. U. nr 168 poz 1043)

Zasady sprowadzania leku drogą importu docelowego

Szczegółowy sposób przeprowadzania importu docelowgo reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012r w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych do ratpwania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego jest:

 • zapotrzebowanie szpitala (druk część A), albo
 • zapotrzebowanie lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem (druk część A)

Nie dopuszcza się do obrotu (bez konieczności uzyskania pozwolenia) produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy, w odniesieniu do których:

 • Minister Zdrowia wydał decyzję o odmowie wydania pozwolenia, odmowie przedłużenia okresu ważności pozwolenia;
 • Zawierających tę samą lub te same substancje czynne, tę samą dawkę i postać, co produkty lecznicze, które otrzymały pozwolenie.

Podstawą rozpoczęcia procedury sprowadzania leku z zagranicy jest decyzja lekarza prowadzącego terapię, a leczenie jest prowadzone na jego odpowiedzialność.

Część A – Wniosek wypełnia lekarz prowadzący leczenie na własną odpowiedzialność. Konieczność zastosowania produktu leczniczego niedopuszczonego do obrotu musi być potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego bądź krajowego ds. danej dziedziny medycyny ( Zapotrzebowanie wystawione przez szpital podpisuje również kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital lub osoba przez niego upoważniona).

Zapotrzebowanie w ciągu 60 dni licząc od dnia wystawienia należy skierować (osobiście lub listem poleconym)  do Ministra Właściwego do Spraw Zdrowia.

Część B – wypełnia Minister Właściwy do Spraw Zdrowia, w przeciągu 21 dni wydaje zgodę (lub odmowę) na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego  dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta, bez konieczności uzyskania pozwolenia. Potwierdzona decyzja zwracana jest pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, w przypadku lecznictwa zamkniętego- szpitalowi.

Zapotrzebowanie traci ważność, jeżeli w terminie 60 dni od dnia wydania zgody, nie zostanie ono skierowane do hurtowni farmaceutycznej za pośrednictwem szpitala lub apteki.

Część C – wypełnia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent może uzyskać refundację kosztów terapii lekiem sprowadzonym w ramach importu docelowego. W tym celu składa w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia wypełnione oraz potwierdzone przez Ministra Zdrowia części A i B wniosku razem następującymi dokumentami: podanie o refundację leku z uzasadnieniem, kserokopię zaświadczenia o ubezpieczeniu, zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie.

Jeśli pacjent występuje o refundację leku sprowadzanego z zagranicy i w terminie 30 dniu od dnia potwierdzenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia albo odmowy tego potwierdzenia, nie skieruje druku zapotrzebowania za pośrednictwem apteki ogólnodostępnej do hurtowni farmaceutycznej, to zapotrzebowanie traci ważność.

Recepta na leki z importu docelowego ważna jest 120 dni i może być na nim przepisana ilość produktu leczniczego na trzymiesięczną kurację.

 

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Salus International Sp. z o.o.

Zasady realizacji wniosków na środki pomocniczne, np. pieluchomajtki, wkłady anatomiczne

W celu wydania refundowanych środków pomocniczych (np. pieluchomajtek) pacjent musi posiadać:

 • Zlecenie na zapotrzebowanie wystawione przez lekarza
 • Kartę zaopatrzenia na środki pomocnicze wystawioną przez NFZ na okres jednego roku, podbitą przez lekarza na dany okres wydania środków pomocniczych.

Prawidłowo wypołnione zlecenie musi zawierać:

 • pieczątkę i podpis osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia,
 • pieczątkę świadczeniodawcy (szpital, przychodnia),
 • aktualny numer umowy z NFZ,
 • rodzaj oraz ilość środków pomocniczych,
 • kod choroby oraz kod środka pomocniczego,
 • okres, którego dotyczy zapotrzebowanie w środki pomocnicze,
 • datę wystawienia.

Lekarz może wystawić zlecenie na jeden, dwa lub trzy miesiące. (odpowiednio 60, 120, lub 180 sztuk środka pomocniczego).

Zlecenie jest ważne do 30 dni od daty wystawienia!